Hvad er SERMI?

Aktuel status på SERMI-certificeringen.
Hvad skal værkstederne gøre?

[FAQ] Ofte stillede spørgsmål

I henhold til forordning (EU) 2018/858, der trådte i kraft i 2020, skal køretøjsfabrikanter give uafhængige aktører, som f.eks. uafhængige værksteder eller tekniske forlag, ubegrænset og standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI).

Der blev fastlagt særlige bestemmelser for så vidt angår adgangen til et køretøjs sikkerhedsfunktioner. Lovgivningen fastsætter, at uafhængige aktører skal gives mulighed for adgang til sikkerhedsrelevante reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI), dog under beskyttelse af sikkerhedsstandarder og sikkerhedscertifikater og på betingelse af, at uafhængige aktører og deres medarbejdere er certificeret til dette formål ved fremlæggelse af bestemte dokumenter og oplysninger.

Af denne grund blev "Forummet om adgang til køretøjsinformationer" oprettet i henhold til artikel 13, stk. 9, i forordning (EF) nr. 692/2008 og artikel 66 i forordning (EU) 2018/858. Formålet er at udarbejde et harmoniseret akkrediteringssystem på europæisk plan og en procesarkitektur, der hjælper uafhængige aktører til at vedligeholde og reparere køretøjer på en sikker måde, også når køretøjets sikkerhedsfunktioner (f.eks. softwareopdateringer) berøres i den forbindelse.

Indførelsen startede d. 1. oktober 2023 med Sverige som det første land. Andre EU-lande vil følge efter. Da det ikke er muligt for alle EU-lande at begynde på en bestemt dato, begynder landene i 2-månederstakt mellem d. 1 oktober 2023 og d. 1 august 2024. Efter Sverige påbegynder Danmark og Finland SERMI-processen d. 1. februar 2024. Endvidere er det planlagt, men dog endnu ikke endeligt bekræftet, at også Holland, Spanien og Norge (frivillig tilslutning til SERMI som ikke-EU-land) påbegynder indførelsen d. 1. december 2023.

Der hersker stadig stor uvished om, hvordan man i praksis kan få adgang til tyveri- og sikkerhedsrelevante køretøjsoplysninger fra fabrikantsportalerne. Der findes derfor ikke megen viden om, hvordan et værksted får adgang til SERMI-relevante oplysninger enten direkte eller via Hella Gutmann.

Indtil videre ved man kun, at der mellem køretøjsfabrikanten og det såkaldte "Trust Centre" under SERMI-ordningen forespørges om gyldigheden af det elektroniske certifikat. Når en virksomheds medarbejdere er blevet godkendt og autoriseret, modtager de det elektroniske certifikat med en gyldighed på 5 år direkte på deres smartphone via en app.

Følgende virksomhedstyper er omfattet af certificeringsprocessen:

  • reparatører
  • fabrikanter eller distributører af reparationsudstyr, værktøj eller reservedele
  • tekniske forlag
  • automobilklubber
  • vejservicevirksomheder
  • virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning
  • virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører
  • fabrikanter og reparatører af udstyr til køretøjer.

SERMI vedrører hovedsageligt køretøjskategorierne M (køretøjer til personbefordring), N (køretøjer til godstransport) og O (anhængere). Fabrikanten kan ansøge om en typegodkendelse eller individuel godkendelse af definerede køretøjstyper, såfremt disse køretøjer opfylder kravene i denne forordning. Det vedrører f.eks. køretøjer, der hovedsageligt er konstrueret og fremstillet til anvendelse på byggepladser eller i havne/lufthavne.

Hella Gutmann berøres også af SERMI-forordningen. Både virksomheden og de berørte teknikere vil blive SERMI-certificerede, da vi også har brug for de informationer fra producenterne, der er nødvendige for vores tekniske hotline og macsRemote Services. I Danmark er vores afdeling i Viborg allerede blevet SERMI-certificeret.

Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det konkret vil have for vores produkter og tjenester, da vi - i lighed med hele værkstedsbranchen - kun har ganske få oplysninger om den ændrede anvendelse af køretøjsoplysninger.

Hvis der direkte eller via et værksted forespørges på SERMI-relevant indhold i fabrikantportalen, vises en meddelelse med en QR-kode. QR-koden skal scannes med SERMI-appen, hvorefter forespørgslen frigives.

Hvis et værksted forespørger via Hella Gutmann, skal begge parter kunne verificere sig. I sådanne tilfælde scanner medarbejderen fra Hella Gutmann først QR-koden i fabrikantportalen med SERMI-appen. Herefter opretter medarbejderen et link til værkstedet i appen, så værkstedet også kan frigive forespørgslen. Først når begge parter er verificeret via SERMI-appen, kan de få adgang til data i fabrikantportalen.

I hvert enkelt land kan man hos overensstemmelsesvurderingsorganerne få oplyst, hvilke dokumenter og informationer, der er specifikt nødvendige for at blive certificeret som virksomhed og som medarbejder.

Generelt skal en virksomhed kunne dokumentere, at der tale om en virksomhed inden for automobilbranchen, og at virksomheden har en vis forsikringsdækning. Medarbejderne skal dokumentere relevant erhvervserfaring og evt. fremsende en straffeattest. Derudover skal du bruge en enhed, hvor SERMI-appen er installeret med din profil.

I alle de lande, der har en startdato, findes der et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer (CAB).

Listen over alle overensstemmelsesvurderingsorganerne (CAB) i dit land og i de andre EU-lande finder du her:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Såfremt der findes nye overensstemmelsesvurderingsorganer, tilføjes de på listen.

Overensstemmelsesvurderingsorganerne (CAB) oplyser kun deres priser i forbindelse med en forespørgsel om certificering. Omkostningerne beløber sig til ca. 450-500 Euro pr. værksted hhv. pr. medarbejder. Dertil kommer omkostninger til et uanmeldt besøg på værkstedet i løbet af den 5-årige gyldighedsperiode.

Faktisk minder SERMI-argumentet om nogle fabrikanters begrundelser for blokeringerne af adgang til systemdata i deres nye køretøjsmodeller a la Security Gateway. Fiat-Chrysler-koncernen gik forrest. Andre fulgte efter. Som svar på denne tendens har Hella Gutmann med en betydelig arbejdsindsats implementeret Cyber Security Management (CSM) i mega macs-softwaren uden omkostninger for værkstederne. CSM er en funktion, der er guld værd, for uden den kunne der ikke længere finde kommunikation sted med sikrede køretøjer. Hos Hella Gutmann betyder Cyber Security global adgang til nyere køretøjer fra 13 mærker, hvilket muliggør adgang til udvalgte processer via diagnosetesteren, f.eks. sletning af fejl.

SERMI-forordningen er noget anderledes: Her drejer det sig specifikt om adgang til tyveri- og sikkerhedsrelevant RMI på fabrikantportalerne. Desuden vedrører EU-typegodkendelsesforordningen 2018/858 alle køretøjsfabrikanter og deres køretøjer på markedet i 27 EU-lande.

Hvis der skulle opstå overlapninger i forbindelse med enkelte aktiviteter, vil vi også informere om dette.

Yderligere detaljerede informationer findes på www.vehiclesermi.eu