Hva er SERMI?

Aktuell status for SERMI-sertifisering.
Hva må verkstedene gjøre?

[FAQ] Ofte stilte spørsmål

I henhold til forordning (EU) nr. 2018/858, som trådte i kraft i 2020, må kjøretøyprodusenter gi uavhengige operatører, f.eks. uavhengige verksteder eller utgivere av teknisk informasjon, ubegrenset og standardisert tilgang til informasjon om reparasjoner og vedlikehold (RMI).

Det er fastsatt spesielle bestemmelser som gjelder tilgang til et kjøretøys sikkerhetsfunksjoner. Lovverket tilsier at uavhengige operatører skal få tilgang til informasjon om reparasjoner og vedlikehold (RMI), men at dette skal skje under beskyttelse av sikkerhetsstandarder og sikkerhetssertifikater, og på den betingelse at uavhengige operatører og deres medarbeidere skal være sertifiserte for dette formålet og kunne dokumentere dette ved å fremlegge spesifikke dokumenter og opplysninger.

Av denne grunn ble "EU-forum for tilgang til informasjon om kjøretøy" opprettet iht. artikkel 13 9. ledd i forordning (EF) nr. 692/2008 og artikkel 66 i forordning (EU) nr. 2018/858. Målet er å utarbeide et europadekkende harmonisert akkrediteringssystem og en prosessarkitektur som hjelper uavhengige operatører å vedlikeholde og reparere kjøretøy på sikkert vis, selv når det gjelder kjøretøyets sikkerhetsegenskaper (f.eks. oppdatering av programvare).

Lanseringen ble offisielt forskjøvet i begynnelsen av juli og starter nå tidligst 1. oktober 2023, først i Sverige. Andre land kan også begynne på dette tidspunktet, forutsatt at de har en såkalt CAB (vurderingsinstans for samsvar). Ettersom oppstart på en bestemt dato ikke kan realiseres av alle EU-land, vil landene starte med en rytme på 2 måneder, mellom 1. oktober 2023 og 1. august 2023.

Landene Norge og Storbritannia, som ikke er medlem av EU, har også til hensikt å tilslutte seg SERMI-direktivet. I Sveits pågår det også en diskusjon om en mulig tilslutning. Startdatoen for disse landene er ikke kjent ennå.

Hvordan man i praksis vil få tilgang til tyveri- og sikkerhetsrelevant informasjon om kjøretøy fra produsentportaler er fortsatt ikke kjent. Derfor vites det ennå ikke hvordan et verksted vil få tak i SERMI-relevante data, verken direkte eller via Hella Gutmann.

Det eneste vi hittil vet er at en forespørsel om gyldigheten til det elektroniske sertifikatet vil bli gjort mellom kjøretøyprodusenten og et såkalt "Trustcenter" fra SERMI-skjemaet. Dette elektroniske sertifikatet får medarbeidere i et foretak direkte på sin smarttelefon etter at de er godkjent og autorisert, og sertifikatet har en gyldighet på 5 år.

Følgende foretak er berørt av sertifiseringsprosedyren:

  • reparasjonsverksteder,
  • produsenter eller forhandlere av verkstedutstyr, verktøy eller reservedeler,
  • utgivere av teknisk informasjon,
  • bilklubber,
  • bilbergingstjenester,
  • leverandører av tjenester som gjelder service og kontroller,
  • institusjoner for utdanning og videreutdanning av mekanikere,
  • produsenter og reparasjonskrefter for utstyr til kjøretøy.

SERMI gjelder i hovedsak kjøretøykategori M (kjøretøy til persontransport), N (kjøretøy til transport av gods) og O (tilhengere). Produsenten kan søke om typegodkjenning eller godkjenning av individuelle kjøretøy for definerte kjøretøytyper, forutsatt at disse kjøretøyene oppfyller kravene i denne forordningen. Dette gjelder f.eks. kjøretøy som i hovedsak er konsipert og produsert for bruk på anlegg eller på havne-/flyplassanlegg.

Hella Gutmann berøres også av SERMI-forordningen og vil la seg sertifisere som foretak, og la gjeldende tekniske medarbeidere SERMI-sertifisere seg, ettersom vi også trenger informasjon fra produsentene, informasjon som er nødvendig for vår tekniske hotline eller macsRemote Services.

Hvilke konkrete konsekvenser dette vil ha for våre produkter og tjenester, vet vi ikke enda, etter som vi og hele verkstedbransjen ikke har tilgang til detaljert informasjon om endret bruk av informasjon om kjøretøy.

Når SERMI-relevant innhold innhentes fra produsentportalen, vises en melding med en QR-kode. Denne må skannes med SERMI-appen, og deretter aktiveres innhentingen.

Det er for tiden uklart hvordan et verksteds forespørsel via Hella Gutmann vil fungere. Det eneste vi vet er at begge parter må verifisere hvem de er.

Vurderingsinstansene for samsvar i hvert enkelt land vil informere deg om de spesifikke dokumentene og opplysningene du trenger for å sertifisere foretaket og medarbeiderne i foretaket.

Generelt behøver et foretak en dokumentasjon av at det dreier seg om et foretak med en virksomhet som gjelder biler, og at foretaket har en viss beskyttelse gjennom forsikringer. Medarbeiderne må eventuelt fremlegge vandelsattest. Videre trenger du et apparat hvor SERMI-appen er installert med din profil.

Per i dag finnes det ingen vurderingsinstans for samsvar (CAB) for ditt land.

Listen over alle vurderingsinstanser for samsvar (CAB) i alle EU-land finner du her:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req​​​​​​​

Det er ikke kjent om vurderingsinstansene for samsvar (CAB) i land som ikke er medlem av EU vil bli offentliggjort på dette nettstedet.

Det foreligger hittil ingen informasjon om kostnadene ved en sertifisering, ettersom det hittil heller ikke finnes CAB.

SERMI-argumentet ligner faktisk på begrunnelsen til noen produsenter for tilgangssperrer til systemdata for unge kjøretøymodeller à la Security Gateway. Fiat-Chrysler-konsernet har vært pioner her. Andre fulgte etter. Som svar på denne trenden har Hella Gutmann lagt ned mange ressurser for å implementere funksjonen Cyber Security Management (CSM) i mega macs-programvaren og gjøre den gratis for verkstedene. En funksjon som er gull verdt, for uten den ville det ikke lenger kunne finne sted kommunikasjon med sikrede kjøretøy. Til syvende og sist betyr Cyber Security hus Hella Gutmann en verdensomspennende tilgang til unge kjøretøy av 13 merker for å muliggjøre tilgang til utvalgte prosesser via diagnoseenhet, f.eks. for å slette feil.

SERMI-forordningen er litt annerledes: Det dreier seg særlig om tilgangen til tyveri- og sikkerhetsrelevante RMI på produsentportalen. Dessuten gjelder EU-forordningen om typegodkjenning 2018/858 alle kjøretøyprodusenter og deres kjøretøy som er på markedet i 27 EU-land.

Dersom det finner sted overlappinger ved noen typer arbeid, vil vi også informere om dette.

Du finner mer detaljert informasjon på www.vehiclesermi.eu