Čo je SERMI?

Aktuálny sav pre certifikáciu SERMI.
Čo je potrebné urobiť pre dielne?

[FAQ] Často kladené otázky

Podľa nariadenia (EÚ) č. 2018/858, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2020, musia výrobcovia vozidiel poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom, ako sú nezávislé dielne alebo vydavatelia technických informácií, neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe (RMI).

Pre prístup k bezpečnostným funkciám vozidla boli stanovené špecifické nariadenia. Legislatíva stanovuje, že nezávislým prevádzkovateľom by mal byť umožnený prístup k informáciám o opravách a údržbe súvisiacich s bezpečnosťou (RMI), avšak pod ochranou bezpečnostných noriem a bezpečnostných certifikátov a pod podmienkou, že nezávislí prevádzkovatelia a ich zamestnanci sú na tento účel certifikovaní pri predložení špecifických dokumentov a údajov.

Z tohto dôvodu bolo v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 692/2008 a článkom 66 nariadenia (EÚ) č. 2018/858 zriadené „Fórum EÚ pre prístup k informáciám o vozidle“. Cieľom je vyvinúť celoeurópsky harmonizovaný akreditačný systém a architektúru procesov, ktoré nezávislým prevádzkovateľom pomôžu bezpečne udržiavať a opravovať vozidlá, aj keď sú pritom ovplyvnené bezpečnostné prvky vozidla (napr. aktualizácie softvéru).

Zavádzanie začalo 1. októbra 2023, pričom prvou krajinou bolo Švédsko. Keďže štart v konkrétny dátum nie je možný pre všetky krajiny EÚ, krajiny začnú každé 2 mesiace medzi 1. októbrom 2023 a 1. augustom 2024.

Po Švédsku štartujú s procesom SERMI k 1. februáru 2024 Dánsko, Fínsko a Nórsko (dobrovoľné pristúpenie k SERMI ako nečlenovia EU). 

K 1. aprílu 2024 nasledujú Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Španielsko.

Zatiaľ stále nie je známe, v akých prípadoch sa v praxi dá dostať k informáciám o vozidlách z portálov výrobcov týkajúcich sa krádeží a bezpečnosti. Okrem toho každý výrobca sám definuje informácie, ktoré spadajú pod schému SERMI.
 To môže viesť k rozdielom pri dopytovaní na informácie relevantné pre SERMI u rôznych výrobcov.

Je známe, že dopytovanie na informácie relevantné pre SERMI na portáli výrobcu si vyžaduje oprávnenie pre zamestnanca dielne, ktorý používa aplikáciu SERMI. To znamená, že bez certifikácie je prístup k určitým informáciám odmietnutý.

Certifikačný proces sa týka nasledujúcich spoločností:

  • opravovní,
  • výrobcov alebo predajcov dielenského vybavenia, nástrojov alebo náhradných dielov,
  • vydavateľov technických informácií,
  • automobilových klubov,
  • asistenčných služieb na cestách,
  • poskytovateľov kontrolných a testovacích služieb,
  • inštitúcií pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie mechanikov,
  • výrobcov a opravárenských pracovníkov automobilových zariadení.

SERMI postihuje najmä kategórie vozidiel M (vozidlá na prepravu osôb), N (vozidlá na prepravu tovaru) a O (prívesy). Výrobca môže požiadať o schválenie typu alebo o schválenie jednotlivého vozidla pre definované typy vozidiel za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Týka sa to napríklad vozidiel, ktoré boli navrhnuté a vyrobené predovšetkým na použitie na staveniskách alebo v prístavných/letiskových zariadeniach.

Nariadenie SERMI sa týka aj spoločnosti Hella Gutmann, ktorá sa nechá certifikovať podľa SERMI ako spoločnosť, ako aj príslušného technického personálu, pretože potrebujeme aj informácie od výrobcov, ktoré sú potrebné pre náš Hotline alebo služby macsRemote. Naše pracovisko v Dánsku už má certifikát SERMI. V súčasnosti prebieha certifikácia pracoviska v Nemecku.

Zatiaľ nevieme, aké konkrétne dopady to bude mať na naše produkty a služby, keďže my, rovnako ako celý dielenský priemysel, vieme len málo podrobností o zmenenom používaní informácií o vozidlách na portáli výrobcu.

Ak sa na portáli výrobcu vyvolá obsah relevantný pre SERMI, zobrazí sa príslušná správa s QR kódom. Tento sa naskenuje pomocou aplikácie SERMI a tým certifikuje. Následne sa dopyt uvoľní na portáli výrobcu.

Pri dopyte dielne prostredníctvom Hella Gutmann sa musia obidve strany overiť. V tomto prípade zamestnanec spoločnosti Hella Gutmann najprv naskenuje QR kód na portáli výrobcu pomocou aplikácie SERMI. Potom vytvorí v aplikácii odkaz pre dielňu, aby táto mohla tiež autorizovať dopyt v aplikácii. Prístup k údajom na portáli výrobcu sa udelí až po overení oboch strán prostredníctvom aplikácie SERMI.

Orgány posudzovania zhody každej krajiny vás budú informovať o špecifických dokumentoch a informáciách, ktoré potrebujete, aby ste sa dali certifikovať ako spoločnosť a ako zamestnanec tejto spoločnosti.

Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť potrebuje potvrdenie, že je spoločnosťou v oblasti automotive a že má určité poistné krytie. Zamestnanci musia predložiť príslušné odborné skúsenosti a v prípade potreby osvedčenie o bezúhonnosti. Ďalej potrebujete zariadenie, na ktorom je nainštalovaná aplikácia SERMI s vaším profilom.

Proces certifikácie spravidla prebieha prostredníctvom online formulára orgánu posudzovania zhody. Dielňa potom môže prostredníctvom účtu pristupovať k vašim certifikačným údajom a pridávať napríklad nových zamestnancov.

V krajinách, ktoré majú stanovený dátum začiatku, existuje jeden alebo viac orgánov posudzovania zhody (CAB) pre danú krajinu.

Zoznam všetkých orgánov posudzovania zhody (CAB) vašej krajiny ako aj iných krajín EÚ nájdete tu:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Ak existujú nové orgány posudzovania zhody, doplnia sa do zoznamu.

Orgány posudzovania zhody (CAB) v súčasnosti uvádzajú svoje ceny len pri žiadosti o certifikáciu. Náklady sa u jednotlivých poskytovateľov líšia. Spravidla ale vznikajú náklady na registrovanie dielne a jednotlivých zamestnancov. Okrem toho vznikajú náklady za neplánovanú návštevu dielne počas päťročného obdobia platnosti a na obnovenie osvedčenia po uplynutí jeho platnosti.

V skutočnosti je argument SERMI podobný odôvodneniam niektorých výrobcov na zablokovanie prístupu k systémovým údajom ich nových modelov vozidiel à la Security Gateway. Priekopníkom bola skupina Fiat Chrysler. Nasledovali ďalší. V reakcii na tento trend Hella Gutmann so značnými nákladmi implementovala do softvéru mega macs funkciu Cyber ​​​​Security Management (CSM), ktorá je pre dielne bezplatná. Funkciu, ktorá má cenu zlata, pretože bez nej by už komunikácia so zabezpečenými vozidlami nebola možná. V konečnom dôsledku znamená Cyber Security od Hella Gutmann celosvetový prístup k novším vozidlám 13 značiek s cieľom umožniť prístup cez diagnostické zariadenie k vybraným procesom, ako je napríklad odstraňovanie chýb.

Nariadenie SERMI je niečo iné: Ide konkrétne o prístup k RMI týkajúcich sa krádeží a bezpečnosti na portáloch výrobcov. Nariadenie EÚ o typovom schválení 2018/858 navyše ovplyvňuje všetkých výrobcov vozidiel a ich vozidlá, ktoré sú na trhu v 27 krajinách EÚ.

Ak dôjde k presahom v jednotlivých aktivitách, budeme vás o tom taktiež informovať.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na www.vehiclesermi.eu